สมุดเยี่ยม |Webboard | สพป.ขอนแก่น เขต 2 | สพฐ. | กระทรวงศึกษาธิการ | คุรุสภา | ก.ค.ศ. | E-OFFICE |
...
 
ประวัติโรงเรียนบ้านดอนปอแดง
ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านดอนปอแดง ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110

ประวัติโรงเรียนบ้านดอนปอแดง

            โรงเรียนบ้านดอนปอแดง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลโคกสำราญ  อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น  เขตบริการของโรงเรียนมี  2  หมู่  คือ  หมู่ที่  5  และหมู่ที่  16 บ้านดอนปอแดง   ตำบลโคกสำราญ  กิ่งอำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
ปี  พ.ศ.  2503  นายหนู   มูลนิภา  พร้อมด้วยชาวบ้านดอนปอแดง  ได้ขออนุญาตทางราชการ  ตั้งโรงเรียนบ้านดอนปอแดงขึ้นและทางราชการ  ได้อนุญาตให้เปิดทำการสอน  เมื่อ  วันที่  5  ตุลาคม  2503 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดศรีจันทร์บ้านดอนปอแดงเป็นสถานที่เรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีครูทำการสอน  3  คน  คือ


                                                            1.   นายเสริม   นาคำ               ครูใหญ่
                                                            2.   นายใบ   ชำนาญไพร         ครูประจำการ
                                                            3.   นายฮวด  ไสวงาม              ครูประจำการ


            พ.ศ.  2506  ชาวบ้านได้อุทิศที่ดินจำนวน  6ไร่  1  งาน  30  ตารางวา  ให้แก่ทางราชการ  และได้ก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว  จำนวน  1  หลัง  3  ห้อง  1  ห้องมุข  (รวมเป็น  4  ห้อง)  ใช้เป็นอาคารเรียนเอกเทศ  และได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน  เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2506
            ปีงบประมาณ  2524  ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ  940,000  บาทสร้างอาคารเรียนขนาด  3  ห้องเรียน  แบบ  สปช.103/26  จำนวน 
1  หลัง  (ใต้ถุนโล่ง)
            ปีงบประมาณ  2526 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ  940,000  บาทสร้างอาคารเอนกประสงค์  1  หลัง   แบบ  สปช.201/2526  จำนวน 
1  หลัง  (ใต้ถุนโล่ง)
            ปีงบประมาณ  2527  ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ  12,000  บาท  ต่อเติมอาคารเรียน   แบบ  สปช.103/26  ชั้นล่าง  3  ห้องเรียน
            ปีงบประมาณ  2538  ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ  650,000  บาท  สร้างอาคารเรียนขนาด  3  ห้องเรียน  แบบ  สปช.102/26    ขนาด  3  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง 
            ปีงบประมาณ  2540  ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ  285,000  บาท  สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน   1   ห้องเรียน
            ปีงบประมาณ 2540  ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ  67,000  บาท  เพื่อปรับปรุงทาสีอาคารเรียน  อาคารเอนกประสงค์   เป็นโรงเรียนปัจจุบัน

ลำดับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านดอนปอแดง

                                             1.   นายเสริม  นาคำ                           ตำแหน่งครูใหญ่                                  พ.ศ.2503 – 2507
                                             2.   นายทองพูน  ป่าเจือ                     ตำแหน่งครูใหญ่                                  พ.ศ.2507 – 2515
                                             3.   นายพันธ์  ทองหาร                       ตำแหน่งครูใหญ่                                  พ.ศ.2515 – 2520
                                             4.   นายเริงณรงค์ พร้อมพรั่ง             ตำแหน่งครูใหญ่                                  พ.ศ.2520 – 2526
                                             5.   นายเรืองศักดิ์ ศรีพิมพ์สอ            ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่                           พ.ศ.2526 – 2542
                                             6.   นายอุดม สุทธิประภา                   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเีรียน              พ.ศ.2542 – 2551
                                             7.   นายประเสริฐ พื้นหัวสระ               ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเีรียน              พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน

 
ตำแหน่งข้าราชการครู โรงเรียนบ้านดอนปอแดง

1.นายใบ  ชำนาญไพร     2503-2507
2.นายวารินทร์  ไสวงาม   2503-2505
3.นายทองอินทร์   ชนไฮ  2505-2508
4.นายปรัชญา  ทิภักดี      2508-2510
5.นายสลัด  นามศรีอุ่น     2509-2514
6.นายพันธ์  ทองหาร       2509-2511
7.น.ส.จุไร  วรบุตร           2510-2511
8.นายโฮม  ตาสำโรง       2511-2513
9.นางบุญหลาย  ธารบุญ  2514-2517
10.นายไชยชาญ  ธารบุญ 2514-2516
11.นายสุทัศน์  เย็นสวัสดิ์  2515-2518
12.นายประหยัด  สมไพร 2516 -ปัจจุบัน
13.นายประเสริฐ  เมธาวี    2517-2521
14.น.ส.เพ็ญรัตน์  มาซา    2517-2517
15.นายเริงณรงค์ พร้อมพรั่ง 2518-2520
16.นายถวิล  บุญจันทร์       2519-2520
17.นายวัชรพงษ์  นิลมานะ  252
0-2527

 

18.นายโกพัต  เอกพันธ์          2521-2522
19.น.ส.วรรณไพ ภูหัตถการ     2522-2523
20.นายทรงฤทธิ์  เรืองเจริญ    2522-2523
21.นายทองคำ  อัฒจักร         2522-2524
22.นายยุทธพงษ์  ค่อนดี        2523-2524
23.นายอุดม  วงษ์คำหาร        2523-2524
24.น.ส.จอมศรี  นาฟุ้ง           2524-2525
25.น.ส.พิสมัย  นามมนตรี      2524-2525
26.นายวิจิตร  ประจันตะเสน    2524-2547
27.นางอรนุช  นิลมานะ          2525-2527
28.นายบุญจันทร์ ดวงหะคลัง   2525-2549
29.นายจีรวัฒน์ ชนินทรานุกูล   2525-2540
30.นายรังสรรค์  ถิ่นสุข          2526-2528
31.นายผ่าน  วงชมพู             2526-2537
32.น.ส.เกศินี  ราศี                2527-2530
33.นางประไพจิต ด้วงพิทักษ์  2529-2551
34.นางละมุล  สินทรัพย์         2531-2533

 

 
35.นายเคมี  หงษ์เอก               2531-2543
36.นายปรีดา  แสนเหลา          2533-2544
37.นายจอมใจ  ซินโซ             2537-2551
38.นายทองสุข  จันบัวลา         2541-2543
39.นางเยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง    2544-ปัจจุบัน
40.นางปทุมรัตน์  หล้าจันทร์      2544-ปัจจุบัน

41.น.ส.กรรณิกา  พลพุฒ          2545-2546
42.นายรักศิลป์  เจริญทรัพย์      2548-ปัจจุบัน
43.นายทองคำ  แสงเพ็ชร        
 2550- ปัจจุบัน
44.น.ส.ธนพร  สุทธิประภา        2550-2552
45.นายสุนทร  ผลเลไร             2550-2556
46.นางอัมพร  วังคะฮาด           
 2551-ปัจจุบัน
47.น.ส.อัจฉรา  พละกลาง         2552-2553
48.นางรัตนา  แสงเพ็ชร            2552-ปัจจุบัน
49.นายอุทัย ขอนดู่      
           2554 - 2555

  


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนปอแดง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 ที่ตั้ง : โรงเรียนบ้านดอนปอแดง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110 โทรศัพท์ 081-4718774  : 043-260214
Webmaster by : Mr.Prasert Pheunhuasa : [HS4 GKV] e-mail : po.sert@hotmail.com  081-4718774